fhafw;gk;:

kdtsf; fiyapy; fhafw;gg; gapw;rp vDk; xU mw;Gjkhd kdpj tsg; gapw;rp mspf;fg;gLfpwJ. tpe;J ehjk; vDk; %yg;nghUl;fisj; J}a;ik nra;J mtw;wpd; tYitAk; msitAk;. juj;ijAk; cau;j;Jk; vspa gapw;rp MFk; mJ. ehk; cz;Zk; czT 
       1. urk;       5. vYk;G 
       2. uj;jk;     6. k[;i[ kw;Wk; 
       3. rij      7. Rf;fpyk;. 
       4. nfhOg;G

      vd;w VO jhJf;fshf KiwNa xd;wpypUe;J kw;nwhd;whf ,iwahw;wyhy; khw;wg;gLfpd;wd. ,e;j clypaf;f tpQ;Qhdj;ijg; gw;wp rpe;jidahsu;fSf;Fk; kUj;Jt tpQ;Qhdpfl;Fk; ed;F njupAk;. ,tw;wpy; Rf;fpyk;(tpe;J-ehjk;) vDk; 'rPt ,d midj;jlf;fg; nghUs;' jhd; kdpj clypdJ Njhw;wk; jd;ik tsu;r;rp ,af;fk; tpisTfs; midj;Jf;Fk; mbg;gil Mw;wyhd kpf kjpg;Gila nghUshFk;.

capupdq;fspd; gpwg;G ,wg;G ,uz;L epfo;r;rpfl;Fk; tpj;J vDk; rPtrf;jpNa fhuzk; MFk;. xU tpijapy; xU KO kuk; fhe;j miytbtpy; RUq;fp ,Ug;gijg; NghyNt tpe;Jehjf; Fok;gpy; cs;s xt;nthU nry;ypYk; kdpj tbtNk RUq;fp ,Uf;fpwJ. NkYk; gupzhkj; njhluhf tUk; nray;fs; vz;zk; ,tw;wpd; miyfisr; RUf;fpg; gjpthf itj;jpUf;Fk; fUikaj;jijj; jhq;fpf; nfhz;L ,Uf;Fk; nja;tPfj; jputKk; tpj;JNt (Sexual vital fluid) tpe;J ehjj; jputNk MFk;.

      ,j;jifa kjpg;G tha;e;j tho;f;if eyepjpahd tpe;Jehjj; jputq;fis kdpjts kjpg;gwpahky; kf;fspy; ngUk;ghNyhu; tPzhf;fpAk; nfLj;Jk; tpLfpwhu;fs;. ,e;jf; FiwghL kdpj tsj;ij kpfTk; jhf;fpr; rPuopf;fpd;wJ. ,jdhy; jhd; jdpkdpjd; FLk;gk; rKjhak; cyfk; vd;w mstpy; kdpj ,d tho;tpy; fzpf;f Kbahj vz;zpf;ifapy; rpf;fy;fs€Ak; Jd;gq;fisAk; tpistpf;fpd;wd. ,e;j cz;ikfis mwpe;j rpj;ju;fs; vDk; kdpjts tpQ;Qhdpfs; tpj;Jitj; J}a;ik nra;J tsg;gLj;Jk; gapw;rpia cyf kf;fSf;F toq;fpAs;shu;fs;. ,e;jg; gapw;rp jhd; fhafw;gk; vDk; kdpj tsg; gapw;rpahFk;.

       ePz;l fhykhf ,e;jf; fhafw;g gapw;rpahdJ kpfTk; ufrpakhf itf;fg;gl;bUe;jJ. vy;yhr; rpj;ju;fSNk mtutu;fs; vOjpa E}y;fspy; ,e;jg; gapw;rpiag; gw;wpr; rpy Fwpg;Gfis vOjp cs;shu;fs;. vdpDk; ,jidg; gapd;W gad; ngw;wtu;fs; Neu;Kfkhff; fw;Wf; nfhLj;jhy; my;yhJ vtUf;Fk; vOj;jpd; %yk; ,e;jg; gapw;rpapid tpsq;fpf; nfhs;sKbahJ.

cjhuzkhf 

        cUj;jupj;j ehbapy; xLq;Ffpd;w thAitf; 
       fUj;jpdh ypUe;jpNa fghyNkw;w ty;yPNuy; 
       tpUj;jUk; ghyuhthu;. NkdpAk; rpte;jpLk; 
       mUs;jupj;j mk;ikghjk; Iad;ghjk; cz;ikNa! 

      fhafw;g gapw;rpiag; gw;wp rpj;ju;fs; vOjp cs;s ghly;fspy; ,J xd;W. ,J Rj;j jkpo;jhd; vd;whYk; ,jidg; gbj;J tpl;Lf; fhafw;gg; gapw;rpia xUtu; njupe;J gofKbahJ. vdNt FU vd;Dk; xU eguplkpUe;J Neu;Kiwg; gapw;rp jhd; Njitahfpd;wJ. ,e;jf; fhafw;g gapw;rp fhyj;jhy; gy gpupTfshf;fg;gl;Lj; J}uf; fpof;F ehLfspy; rpjwpf; fplf;fpd;wd.

rpj;j kUj;Jtj; Jiwapy; vdf;fpUf;Fk; Mo;e;j gw;Wjyhy; rpj;ju;fs; mUspAs;s gy E}y;fisAk; Muha;e;jNjhL vdJ mUs; njhz;L gazj;jpd; NghJ ehd; re;jpj;j gy fPo;ehl;L clw;gapw;rp Mrpupau;fs; %yk;jpul;ba gy gapw;rp KiwfisAk; xd;W ,izj;J 'kdtsf; fiyf; fhafw;gg; gapw;rp' vd;w ngaupy; Nghjpj;J tUfpNwd;. ,g;gapw;rpia ,Jtiu Rkhu; ,uz;L yl;rk; NgUf;Ff; fw;Wf; nfhLj;jpUf;fpNwd;.

     ,e;j kdtsf;fiyf; fhafw;gg; gapw;rpapy; vdJ ,UgJ Mz;Lfhy nray;Kiw mDgtq;fSk; ,ize;Js;sd. ,e;jg; gapw;rpia %d;W kzp Neuj;jpy; xUtu; fw;Wf; nfhs;s KbAk;. kdtsf; fiy kd;wq;fspy; cWg;gpduhfp tho;f;ifts tpQ;Qhdk; gapy;Ntyhu;fSf;F ,e;jg; gapw;rpAk; Nru;j;Jf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. Kiw jtwpa topfspy; tpe;Jit ehrg;gLj;jp nfhz;L gbg;gpy; tpUg;gkpy;yhkYk; epidthw;wy; Fiwe;J tho;tpy; Nrhu;Tk; Vkhw;wKk; fhz;fpd;w ,isQu;fSf;F mtu;fs; tho;itg; GJg;gpj;Jf; nfhs;s ,J xu; cau;e;j rhjidtop. Mz; ngz; ,UghyUk; taJ gjpdhd;F gjpide;Jf;F Nky; fhafw;gg; gapw;rpiaf; fw;Wg; gadilayhk;.

      jpUkzk; Ntz;lhk; vd;W nghJey Md;kPfj; njhz;by; <Lgl;Ls;stu;fSf;Fk; 
,e;j mupa fhafw;gf; fiy ey;yNjhu; Njhodhfg; gad;gLk;. 
   
     1. Mafiy fs;nkhj;jk; fzf;nf Lj;Njhu; 
                mWgj;jp ehYvd;whu; midj;Jk; fw;Wk; 
        fhafw;g nkDk;fiyiaf; fw;fh tpl;lhy; 
                fw;wnjy;yhk; kz;Gf;Fk; cly;tp Oe;jhy; 
        khankDk; fhe;jk;capu; tpj;J %d;wpy; 
                kiwe;Js;s ,ufrpaq;fs; tpsq;fp tho;e;jhy; 
        jPatpid fs;fopa cyFf; nfd;Wk; 
               njspthd mUs;xspaha; epiyf;Fk; Md;kh 

    2. fiwNghf;fp tpj;jjid ciwar; nra;Ak;. 
             fhafw;gg; gapw;rpapdhy; csNeha; ePq;Fk; 
       epiwkdKk; <ifNahL nghWik fw;G 
             Neu;epiwAk; kd;dpg;Gk; ,ay;gha; Xq;Fk; 
        ,iwAzu;T tpopg;Gepiy mwpTf; $u;ik
             ,dpanrhy; vz;zj;jpd; cWjp Nkd;ik 
       kiwnghUshk; kdk; capu; nka; Azu;T fpl;Lk;. 
              khjtkha;g; gpwg;gpwg;Gj; njhlu; mWf;Fk;!

          fhafy;gk; cs;spl;l cly;gapw;rpfis ehs;NjhWk; xOq;fhfr; nra;Jte;jhy;  Nehapd;wp thoyhk;. clypy; cs;s nry;fs; midj;jpYk; cs;s JUt mikg;G rPuhFk;. kuG topahf te;j Neha;fisf; $l rpy khjq;fspy; Nghf;fp eykilayhk;.
 
           RUq;fr; nrhd;dhy; kdpjFy tho;tpy; cs;s midj;Jf; Fog;gq;fSf;Fk; ePq;fp mikjpAk; epiwTk; nfhz;l tho;T mikAk;.


Click Here For English Version    Mail to: info@vethathiri.org